Integritetspolicy

Vi på Plan B vill vara transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som samlas in. I denna policy om integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och använder cookies på vår webbplats. Du kan också läsa om dina rättigheter och våra skyldigheter mot dig som besökare och kund.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“integritetspolicy”) beskriver hur Plan B Bim AB, org. nr 556883-3379, Munkbron 1, 111 28 Stockholm, e-mail: info@planbab.com (“Plan B”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi på Plan B ingår avtal med kund som köper tjänster av oss. Integritetspolicyn gäller även för besökare på Plan Bs webbplatser. Med denna Integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1. Plan B som Personuppgiftsansvarig

Plan B är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2. Plan B som Personuppgiftsbiträde

Plan Bs kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger Plan B, vid till exempel marknadsföring via sms mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). Plan Bs roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som Plan B har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

2.3. Kund som Personuppgiftsansvarig

Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att just personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information, nyhetsbrev eller ingå avtal med oss behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2. Plan B samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event Plan B anordnar eller på annat sätt har kontakt med Plan B. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Plan B och för att Plan B ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. För dig som är kund till Plan B

De personuppgifter Plan B samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), Adress, Telefonnummer och e-postadress, Betalningsuppgifter, Kundnummer, IP-adress och information om din användning av Plan B webbplats

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Plan B samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

Namn, Adress, Telefonnummer och e-postadress

IP-adress och information om din användning av Plan B webbplats. Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1. För dig som är kund till Plan B: Plan B behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Plan B dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS, sociala medier samt telefon avseende Plan B och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2. För dig som är besökare till vår webbplats

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt. Mer information finns att tillgå via Plan B cookiepolicy, som du hittar längre ner i detta dokument. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär
 • Du startar en chatt
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
 • På annat sätt lämnar över personuppgift er till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Plan B personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1. Plan B baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Plan B samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Plan B behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4. I vissa fall kan Plan B ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support.
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Plan B.

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Kategori av personuppgifter: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), Adress (inklusive faktureringsadress), Telefonnummer och e-postadress, Kundnummer.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Ändamål: För att marknadsföra Plan B och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Kategori av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Plan B.

Ändamål: För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Plan Bs webbplats. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
Lagringstid: Så länge du inte själv begär att vi ska ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

8. Profilering

8.1. Plan B kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Plan B kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om ditt surfbeteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@planbab.com

När Plan B har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Plan B kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Plan B rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Plan B sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Plan B.

Plan B sparar uppgifter om besökare till Plan Bs webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1. Plan B kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till koncernbolag, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

10.2. Tredje part som Plan B lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Plan Bs webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Plan Bs och Plan Bs samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Plan Bs avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

10.3. Personuppgifter kommer att lämnas ut av Plan B om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Plan Bs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4. Plan B kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Plan Bs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Plan B vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5. Plan B kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1. Plan B har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimligt varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter

13.1. Plan B ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2. Plan B kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3. Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvisbokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4. Plan B kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till info@planbab.com När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies som du finner mer information om i Plan Bs cookiepolicy nedan.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Plan B
Munkbron 1
111 28 Stockholm

info@planbab.com

 

Cookiepolicy

I vår cookiepolicy förklarar vi vad cookies innebär för dig som besöker vår webbplats. Vi tydliggör också varför vi behandlar cookies på vår webbplats, vilka dina rättigheter är och vilka våra skyldigheter är mot dig som besökare.

 

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

2. Varför använder Plan B cookies?

Hela grundtanken bakom vår webbplats är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder hemsidan. För att vi skall kunna göra det följer vi upp hur besökare klickar runt och använder webbplatsen. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din e-postadress till oss under ditt besök på webbplatsen så knyts cookien till denna. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan kontakta dig med förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av eller att vi ger förslag på produkter vi tror att du är intresserad av.

3. Vad använder Plan B cookies till?

Cookies spåras med hjälp av olika digitala tjänster, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud.

4. Överförs information till en tredjepart?

Vi använder följande digitala tjänster för att spåra och analysera cookies:

Google Analytics, varaktig 24 månader.
– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Plan B kopplade till webbplatsen. Plan B har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.
– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Instagram och Facebook Pixel, varaktig 12 månader
– Informationen i dessa cookies, förs över till Instagram eller Facebook (numera Meta) endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Plan B har ingen direkt tillgång till denna användardata.
– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Linkedin Insights, varaktig 24 månader
– Informationen i dessa cookies, förs över till LinkedIn endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Plan B har ingen direkt tillgång till denna användardata.
– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

HubSpot, varaktig 24 månader
– IP-nummer, e-postadress
– Syfte: Anpassa besökarens upplevelse och kunna erbjuda våra besökare att prenumerera på viktiga uppdateringar/nyheter så som nya blogginlägg eller kommande event. Informationen förs över till HubSpot. Plan B har ingen direkt tillgång till denna användardata utan får statistik från tredjepart HubSpot om hur många som tagit del av uppdateringar/nyheter.

 • Följande uppgifter samlar HubSpot om besökarna:
 • webbläsare, operativsystem, vilken mobilenhet, IP-nummer, besökt sida, tid du stannat på sidan, hänvisning från sida.

5. När lagrar Plan B cookies?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

6. Dina rättigheter

En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Inställningar för webbläsare: De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den. Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information.

Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. För mer information om cookies och svenska bestämmelser om elektronisk kommunikation se http://www.pts.se/cookies

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies: Du kan installera en Google Analytics ”webbläsar-plug-in” för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du nedan:

Google Analytics & Privacy

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna cookiepolicy. Vår kontaktinformation ser du här:

Plan B
Munkbron 1
111 28 Stockholm

info@planbab.com