Digital projektstyrning för tryggare projekt

Plan B effektiviserar och kvalitetssäkrar projekt inom samhällsbyggnadssektorn genom datadriven projektstyrning kombinerad med BIM och VDC.

Kontakta oss
+20 års erfarenhet från byggbranschen
Etablerade, kvalitetssäkrade digitala arbetssätt
Interaktiva och pedagogiska digitala arbetsytor

Kan digitaliseringen anpassas till och lyfta människorna som nyttjar den, i stället för tvärtom?

Vi är övertygade om att digitaliseringen är det skarpaste verktyget för att lyckas skapa hållbara och inspirerande bidrag till vår byggda miljö. Men det är bara när digitaliseringen verkar i harmoni med människorna i våra organisationer och projekt som vi lyckas. Känner du igen dig i en eller flera av följande vanliga utmaningar?

Komplexa projekt som krockar

BIM-samordning har blivit ett måste för kvalitetssäkring i dagens komplexa byggprojekt. Parallella projekt medför fler risker och ökade krav. Kanske byggs en fastighet ovan mark och en tunnelbana strax inunder?

Bristfällig BIM-modellering

Informationssamordning av byggnadsmodeller av olika kvalitet och standarder som inte är synkade mellan olika aktörer både försenar och fördyrar. Kvalitet på handlingar är centralt för ett hållbart projekt.

Karta och verklighet går isär

Utan BIM-samordning blir det svårare att analysera och tekniskt samordna slutprodukten innan den byggs i verkligheten. Mer får lösas på plats, tidplanen spricker.

Vi sätter ord och siffror på erfarenhet och magkänsla för ett tryggare arbetssätt

Plan B har sedan starten 2007 arbetat med att implementera nya arbetssätt kopplade till BIM och VDC. Våra digitaliseringsledare skapar harmoni genom att nyttja väl etablerade och kvalitetssäkrade arbetssätt och verktyg. Dessa anpassar vi till projektets unika förutsättningar och ambitionsnivå.

Genom att digitalisera och effektivisera olika kärnprocesser skapar vi ett sammanhållet digitalt ekosystem för projektstyrning – det vi kallar Tryggare Projekt. I praktiken handlar det om att ge beställare, projektledare och projektmedlemmar underlag för bättre beslut, genom att skapa överblick och insikter.

VDC och BIM för bättre projektstyrning

VDC (Virtual Design & Construction) skapar möjligheter att genomföra projekt på ett effektivare och säkrare sätt. Med tillgång till digitala handlingar och BIM-modeller (Building Information Model) frigör vi viktiga resurser och stärker sätten vi samarbetar på, kommunicerar, planerar och kvalitetssäkrar projektgenomförandet. Vi erbjuder heltäckande tjänster för att på ett tryggt och inspirerande sätt implementera och driva VDC-arbetet i projekt av alla storleksordningar och typer – från bostäder, stadsdelar och sjukhus till industriella anläggningar och infrastrukturlösningar.

Klimatberäkning och klimatrapportering

Som BIM-samordnare kan vi stötta och förenkla arbetet med klimatberäkningar. Vi är experter på informationsbygget och det är naturligt för oss att hjälpa till att kravställa, kontrollera och rapportera data direkt från modell till klimatberäkningsverktyg och leverera klimatkalkyler av hög kvalitet till våra kunder. Vi hjälper även organisationer att säkerställa rätt digitala verktyg som gynnar klimatrapportering och underlättar datainsamling för miljösamordnare.

Projekteringsledning

Med förståelse för projekteringsprocessen inom bygg med behov av planering, beslutsprocesser och kostnadsstyrning i byggprojekt tillsammans med expertisen i moderna projekteringsmetoder med VDC agerar vi projekteringsledare inom bostadsutveckling, kunskapsmiljöer och vårdmiljöer. I rollen står vi för ett nytt sätt att arbeta och tar ett helhetsansvar för att leverera ett tryggt projektgenomförande med affär, slutkund och beställare i fokus. Problem är alltid svårare och dyrare att lösa ju längre projektet går, men kan ofta lösas med bara ett par knapptryckningar under projekteringen.

Datadriven projektstyrning

När projektinformation och kommunikation blir alltmer digital skapas möjligheter för att på ett datadrivet sätt stärka projektstyrningsprocesserna, från risk- och kostnadsstyrning till tidsplanering och uppföljning av viktiga arbetsmoment, till exempel miljöcertifiering och kravhantering. Vi erbjuder både teknisk expertis och plattformslösningar för att tillsammans med projektledningen komma i gång med datadriven projektstyrning.

Informations- och datamodellering

Moderna projekt kräver idag tillgång till byggnadsinformationsmodellering (BIM) och andra typer av digital informationshantering. Som till exempel CAD-samordnare säkerställer vi att informationen håller rätt kvalitet och att den kan lagras och användas på rätt sätt i organisationens alla delar för att maximera värdet för projekt och beställare. Våra konsulter utgår från internationella branschstandarder och metoder i arbetet att formulera och implementera krav som möjliggör det digitala projektgenomförandet.

Interaktiv kontrollpanel ger överblick

En uppskattad lösning är våra interaktiva ”kontrollpaneler” för projektstyrning. Genom att visualisera relevant realtidsdata ger vi projektledningen ett verktyg för att kunna se status, trender och få en översikt av projektet. Vi kan kombinera underlag från olika system, processer och verktyg som annars är svåra eller omöjliga att se. På så vis kan till exempel arbetsmiljörisker som överbelastning och stress identifieras och åtgärdas, men även kostnadsdrivande ändringar, sena och felaktiga beslut, icke godkända avvikelser med mera.

Anders Rosell

Vill du veta mer?

I våra projektutvärderingar svarar majoriteten att de absolut inte vill återgå till traditionella arbetssätt, efter de har upplevt hur digitala arbetsytor kan effektivisera och förbättra arbetsmetoderna. Hör av dig till mig, jag berättar gärna mer.

Anders Rosell

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.