En hållbar samhälls­byggnads­sektor

Optimerar våra kunders hållbarhetsarbete genom digitalisering och integrerade processer för att skapa värdeskapande synergier.

Kontakta oss
Underlag till resurs­effektiva beslut
Etablerade, kvalitets­säkrade digitala arbetssätt
System­anpassning efter behov
Tvär­funktionellt angreppssätt

Är hållbarhet på väg att bli en affärsmässigt disruptiv kraft, på samma sätt som digitalisering är det?

Historiskt har hållbarhetsfrågorna ofta inte varit integrerade i kärnverksamheten, vilket kan leda till suboptimering snarare än ett proaktivt arbete med möjlighet till förbättring redan i initiala skeden.
I och med ett ökat fokus kring hållbarhetsredovisning i samhället i stort ställs högre krav på vår bransch att accelerera sitt arbete för att minimera påverkan på miljö och klimat och motverka sociala orättvisor.

De högre kraven medför förutom högre ambitioner även att mer information och data ska sammanställas och redovisas, något som vi vet redan idag kan vara utmanande för våra kunder.

Hållbarhetsarbetet präglas av ineffektivt administrativt arbete

Om inte hållbarhetsarbetet integreras i övriga strategier och affärsmodeller finns risk för att arbetet fastnar i reaktiva åtgärder som skapar frustrationer. Vi vet att det digitala arbetssättet kopplat till genomtänkta systemstöd kan minska det icke-värdeskapande arbetet och frigöra resurser till att arbeta med det som faktiskt gör skillnad inom hållbarhetsområdet.

Bristande tillgång till relevant information och data

För redovisning av resultat till uppsatta hållbarhetsmål är information och data från olika discipliner under olika skeden i projektet en förutsättning. Vägen dit för att inhämta relevanta underlag är ofta snårig och kräver en seriös insats. Om inte hållbarhet genomsyrar verksamhetens fokus finns det risk att frågorna inte prioriteras i en stressig arbetsvardag.

Osäkerhet kring materialval och klimatpåverkan

Många kunder upplever att det saknas information och data om och hur deras nuvarande byggnader, materialval och avfall påverkar vår miljö och vårt klimat. När vi saknar kunskap kring hur och var i processen vi har som stört negativ påverkan kan vi inte ta resurseffektiva beslut varken ur ett ekonomiskt, miljömässigt eller arbetsmiljömässigt perspektiv.

Vår tvärfunktionella idé handlar om att arbeta mer digitaliserat för att optimera arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen

För att lyckas med den omställning som samhället och branschen nu står inför behöver vi angripa den på ett effektivt sätt. Genom digitala processer och verktyg som möjliggörare och kunskap inom hållbarhetsområdet kan vi stötta våra kunder att optimera deras hållbarhetsarbete.

Vi har kunder i hela värdekedjan och skräddarsyr våra tjänster utifrån behov med fokus på den tvärfunktionella idén om att arbeta mer digitaliserat för att uppnå uppsatta hållbarhetsmål.

Digital projektstyrning inom miljö- och hållbarhet

Med digital miljö- och hållbarhetsstyrning säkerställer vi projektdata och information på en gemensam plattform. Det minskar andelen administrativt arbete för projektledningen, vilket frigör tid till att följa upp, bedöma och prioritera vilka hållbarhetsfrågor som ska ges förtur. När kunden kan ta rätt beslut i rätt tid skapas möjlighet till mer proaktivt arbete snarare än ett reaktivt.

Klimatberäkning

Genom att i tidigt skede utreda klimatpåverkan får vi underlag till beslut för att förbättra byggnadens miljöprestanda. Underlaget är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi och att uppfylla uppsatta klimatmål. Resultatet kan sedan användas för vidare klimatrapportering.

Klimatdeklarationer

Under 2022 trädde kravet på klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Här kan vi som BIM-samordnare stötta och förenkla arbetet. Som experter på informationsbygget är det naturligt för oss att hjälpa till att kravställa, kontrollera och rapportera klimatdata direkt från modeller, databaser och handlingar.

Digital miljösamordning

Våra interaktiva kontrollpaneler för projektstyrning innehåller effektiva visualiseringsverktyg. Dessa kan tillämpas för miljökrav, så att miljösamordnare lättare kan följa upp, rapportera och skapa engagemang i miljöarbetet. Samtidigt underlättar det för ledningen att bedöma och prioritera miljöfrågor i relation till övriga projektdelar. Genom visualisering av exempelvis status för miljöcertifieringen, avfallsstatistik eller avvikelser på en miljörond kan rätt beslut fattas i rätt tid.

Certifieringsarbete (Miljöbyggnad, Svanen)

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och i drift. Därför har olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart. Vi kan hjälpa er systematisera underlag och rutiner för att uppfylla kraven i etablerade system såsom Miljöbyggnad, utformat för svenska förhållanden med fokus på energi, innemiljö och material, eller Svanen, den nordiska miljömärkningen med kriterier för miljöprestanda i nyproduktion av flerbostadshus, småhus, skolor etcetera.

Johan von Porat vd Plan B

Vill du veta mer?

Genom vår kärnverksamhet inom digitaliserad förändringsledning, projektstyrning och förvaltning integrerat med hållbarhetsfokus skapar vi synergier för våra kunder och accelererar den hållbara omställningen. Hör av dig till mig, så berättar jag mer.

Johan von Porat

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.