Vikten av ökad innovations­förmåga

Snabbare växling från behov till marknad leder till att många etablerade metoder och affärsmodeller allt fortare blir passé.

Kontakta oss
Förenar hållbar omställning, digitalisering och affärsutveckling
Öppna innovations­systemet Skills – en testbädd för idéer
Lång erfarenhet av stora projekt, såsom ASHVIN och Nationella Riktlinjer
+20 års erfarenhet från byggbranschen

Har din organisations arbete med innovation tagit fasta på att samhället är i början av ett systemskifte?

Vår sektor behöver hantera intelligent automation och nya konsumtionsmönster. Vi måste också förhålla oss till globalisering, kriser i försörjningskedjan, klimathotet, nya konkurrenter med helt nya affärsmodeller, med mera.

Marknads- och teknikutvecklingen går allt fortare och blir alltmer omvälvande. I en sådan marknad är förmågan att lära sig snabbare än konkurrenterna den enda hållbara konkurrensfördelen.

Minskade marginaler

Byggsektorn står inför ett skifte som utnyttjar att digitala affärer kan växa snabbt och bli dominerade på marknaden utan stora kostnader. Vi ser detta kommande stora skifte som ett kliv bort ifrån den industriella, linjära och resursdrivna ekonomins spelplan i riktning mot en ny ekonomi där människor agerar digitalt, resurssnålt och datadrivet.

Kunderna förväntar sig mer

Sådana skiften har flera andra industrier redan utsatts för, och mycket tyder på att stora delar av byggbranschen står inför en radikal förändring. Det finns en möjlighet för alla, men det kan upplevas som svårt att ta första steget i omställningen på egen hand. Här tror vi att det är en god idé att börja med något avgränsat och hanterbart. Det är inte viktigt att börja hantera detta på rätt sätt. Det viktiga är att börja.

Svårt och dyrt med egen innovation

Att utveckla nya produkter, tjänster och metoder ligger ofta ganska långt ifrån den dagliga verksamhet där våra kunder är experter. En egen innovationsverksamhet tar tid att bygga och kräver investeringar. Tidigare förknippades ofta informellt nätverkande med risker att avslöja idéer för konkurrenter att lägga vantarna på. Den snabba utvecklingen av agila affärsmodeller och arbetssätt gör det synsättet förlegat, där samverkan i många branscher snarare blir en fråga om överlevnad.

Innovation tillsammans mot en ny produkt

En väl fungerande innovationsverksamhet bildar en länk mellan omvärldsförändring, marknadsutvecklingen med kundernas kommande förväntningar och den egna organisationens förutsättningar. Kombinationen av dessa bereder vägen för konkurrenskraft i både framtid och nutid. Vi stöttar våra kunder i att undersöka och upptäcka framtidens normalläge, eller att sänka kostnader i dagens verksamhet. Arbetet bildar en god kompass i det kompetens- och hållbarhetsskifte branschen står inför.

Vårt innovationserbjudande består i att vara en informell innovationsavdelning för våra kunder, där vi exempelvis coachar er i hanteringen av era första utmaningar att ta tag i. På så vis kommer ni snabbt igång med er framtidsresa. Kostnaderna för nätverkande och utvecklingsarbeten kan minska rejält genom att anlita oss som utvecklingsledare och få tillgång till spetskompetenser via våra nätverk. En typisk resa tillsammans med oss har fem steg, som du kan läsa mer om nedan.

1. Strategisk förstudie: från förvirring till insikt

Våra kunder vill ofta först veta vad som händer i samhället och följa teknikutveckling inom samhällsbyggnad. Ett typiskt uppdrag för oss är att sammanställa globala och nationella trender och att leda en workshop med ledningsgruppen eller styrelsen. Tillsammans kan vi belysa hur er verksamhet påverkas av förändringarna.

2. Diskussion i ekosystem: från insikt till handlingskraft

Med nyfunnen kunskap om hur utvecklingen ser ut vill våra kunder ofta få inspiration och några konkreta idéspår om vilka möjligheter som står till buds. För att få ett brett perspektiv och undvika suboptimering är det viktigt att man hör många olika röster. Vi erbjuder seminarier och workshops i vårt nätverk, med många olika typer av aktörer, vilket leder både till insikter om vad som är möjligt och intressant, och skapar inspiration till att starta ett eget arbete.

3. Coaching till problemformulering: från handlingskraft till fokus

Vad är lågt hängande frukt i ett komplext nuläge? Vi erbjuder coaching till formulering av problemet. Ofta startar vi med workshops där vi identifierar en eller två prioriterade möjligheter att arbeta med. De följs med fördel av en feasibility-studie som besvarar frågan vad det skulle innebära för kunden att nå marknaden inom de möjligheterna. Vid behov stöttar vi i valet av marknad, affärsmodell och strategi. För innovationer till en etablerad marknad stöttar vi gärna kartläggningen av marknadspotential som underlag för investeringsbeslut.

4. Första prototyp: från fokus till självförtroende

Det första steget till en lyckad innovation är ofta att ta fram en mycket enkel produkt som kunden kan testa. Genom en sådan kan de testa sina kunders reaktioner och se vad som flyger, innan beslut fattas om vilken riktning utvecklingsarbetet ska ta. Här vill vi att vi tillsammans förväntar oss att göra många snabba misstag i stället för ett stort. Målet för detta skede är ett Proof-of-concept eller Minimum Lovable Product. Den hjälper dig som kund att bli trygg med vad som sannolikt har en marknad.

5. Produkt- eller tjänsteutveckling: från självförtroende till marknad

När du som kund är nöjd med inriktningen av arbetet och kan se en ny tjänst, produkt eller metod framför dig är du förberedd för att skala upp utvecklingsarbetet. Här kan vi och vårt nätverk vägleda produktutvecklingen. Ofta innebär det att vi även stöttar implementeringen och kompetensutvecklingen i exempelvis marknads- och försäljningsrollerna, liksom i utvecklingen av produktion och värdekedja. Slutmålet för detta skede är en produkt med förutsättning att bli nästa stjärna.

Vill du veta mer?

När en kund avklarat steg 5 är det inte ovanligt att man vill börja om från början med någon annan inriktning. Kanske innebär nästa steg en start från punkt 3 med coaching för att formulera nästa problem man vill hantera.

Välkommen att kontakta mig om ni vill diskutera era förutsättningar och behov! Kanske blir det en ansats i en ny riktning mot en mer lönsam och hållbar framtid?

Dan Engström

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Ikano Bostad

13 december, 2022
Digital transformation skapar möjligheter för en bättre vardag när Ikano Bostad anammar ett mer agilt arbetssätt.

Stockholm Arlanda Airport

27 oktober, 2022
Plan B står bakom den digitala ärendehanteringen i denna komplexa projektmiljö.

Framtidens sjukhus i Sörmland

20 oktober, 2022
Ett 50-tal delprojekt vid tre olika sjukhus effektiviseras via strategiskt viktig BIM-portal.