Skip to main content

Tecken på systemskiftet och överlevnadstips

Stockholm, 5 december 2022

Hur märker din organisation av att samhället är i början av ett systemskifte? Vilka tecken ska vi spana efter, undrar du kanske? Ett något långsökt tecken är fler rosa himlar, ett fenomen som ofta hänger ihop med högtryck och luftföroreningar. Tydligare indicier på ett reellt systemskifte utöver klimatkrisen är: prishöjningarna, tillverkningsindustrins sårbara försörjningskedjor och brist på råvaror, uppsägningar av tjänstemän som saknar rätt kompetens. Här förklarar vi mer och tipsar om möjliga vägar för att lyckas ta sig igenom stålbadet.

Som digitaliserings- och förändringsledare märker vi och våra kunder att marknads- och teknikutvecklingen går allt fortare och blir alltmer omvälvande. I denna artikel lyfter vi vad detta konkret innebär och vilka konsekvenser ett systemskifte för med sig för samhällsbyggandet. Vi pekar också på vad du som befinner dig i olika roller typiskt måste klara av att hantera för att din verksamhet ska komma vidare i resan genom systemskiftet – enkelt uttryckt; överleva!

Vad är ”vanlig utveckling” kontra ett ”systemskifte”?

Vi refererar gärna till McKinseys artikel ”The next normal in construction” från 2020 [1]. En epokgörande analys av nio nya dynamiker (de blå boxarna i mittenkolumnen i Figur 1), varav digitalisering, hållbarhet och produktifiering är de viktigaste.

I artikeln beskrivs konsekvenser i fråga om andel av omsättningen. Vår sektor behöver hantera intelligent automation och nya konsumtionsmönster. Vi måste också förhålla oss till globalisering, kriser i försörjningskedjan, klimathotet, nya konkurrenter med helt nya affärsmodeller, med mera. Framför allt ser vi en förkortad time-to-market, alltså tiden från identifierat behov till marknadsanpassad lösning.

Fig.1: Anon. (2020): The next normal in construction. How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem. McKinsey & Co, June 2020, Exhibit A.

 

I en sådan utveckling är förmågan att lära sig snabbare än konkurrenterna den enda hållbara konkurrensfördelen, en realitet att ta på allvar även inom bygg. Det är snart inte den store som äter den lille, det är den snabbe som äter den långsamme.

Var måste Sveriges byggsektor tänka om och lära nytt?

Vårt samhälle är på väg ifrån den industriella, linjära, resursdrivna ekonomins dominans mot kraftigt ökade inslag av den digitala, datadrivna, resurssnåla ekonomin. Vår bild är att det nu, bara två år efter McKinseys ”The next normal in construction”, går att märka att tre aspekter, som de inte riktigt lyfte eller missade, redan har fått märkbart större inflytande:

OPEX – Operating Expenses, alltså löpande kostnader relaterade till den dagliga förvaltningen. Förvaltningsskedet finns inte med i rapporten mer än flyktigt. Ska vi klara den hållbara omställningen och få största möjliga utväxling på digitala metoder behöver vi koppla metoder och nyckeltal i projektering och planering av framförallt nyproduktion till förvaltningsskedet. Det möjliggör datadriven logik: exempelvis förutsägbart underhållsbehov, att kunna göra optimeringar av energianvändning och att dra lärdomar från återkommande beteenden. Kopplingen mellan projektering, produktion, och förvaltning möjliggör också cykliska materialflöden.

Hållbar omställning – Det finns krav på vår bransch att accelerera sitt arbete för att minimera påverkan på miljö och klimat och motverka sociala orättvisor. Det innebär att mer information och data ska sammanställas och redovisas, något som vi vet redan idag kan vara utmanande för våra kunder. Hållbarhetsarbete riskerar att präglas av ineffektivt administrativt arbete och behöver integreras i övriga strategier och affärsmodeller för att minska icke-värdeskapande arbete. Vi vet att det digitala arbetssättet kopplat till genomtänkta systemstöd kan frigöra resurser till att arbeta med det som faktiskt gör skillnad inom hållbarhetsområdet. Vi menar att hållbarhet kan bli en affärsmässigt disruptiv kraft, på samma sätt som digitalisering redan är det.

Digitala affärsmodeller Många aktörer kommer av allt att döma att tappa arbetsuppgifter till automatisering och offshoring, med start i enklare rutinuppgifter som sedan sprids till alltmer komplexa uppgifter. Det krävs en helt annan förmåga att hitta en ny affär än det gör att göra affärer på sin befintliga affärsmodell. Lyckas man hänga med i denna utveckling kan man öka sin effektivitet, kvalitet och snabbhet, samtidigt som priset minskar. Det handlar om att hitta nya värden som kan skapas med nya metoder, där digitalisering är vårt viktigaste verktyg.

Vilka steg krävs för att vara bärkraftig om fem år?

Var din organisation än står i den digitala utvecklingen går det att ta ett kliv framåt och skapa nya värden. Figur 2 nedan visar de faser som byggsektorns aktörer typiskt tar sig igenom – från enklare dokumentationshantering, till 2d- och 3d-modellerade filer, vidare till nästa fas med objektorienterad datahantering, för att så småningom växla upp till en användarorienterad systemmiljö, där värde skapas utifrån kommunikation och kontext. En del kallar denna rationalisering för ”Industry 4.0”.

Fig. 2: Digital mognad. Ett minskande antal aktörer i byggsektorn är kvar i första fasen, knappast någon är helt inne i den sista. De flesta har en strategi att ta fram, alla har en resa att göra. Dan Engström, Plan B.

 

Hur ser vi då på utvecklingen inom de viktigaste möjliggörarna? Det finns givetvis skillnader beroende på var i kedjan du och din organisation verkar. Samtidigt finns det några tydliga gemensamma nämnare för såväl teknikkonsulter, fastighetsutvecklare och -förvaltare, generalentreprenörer som aktörer inom processindustri eller vårdsektorn. Här presenterar vi fyra centrala teman med särskilt stor utväxlingspotential:

Hållbarhet

Stärker organisationen när det blir en del av den strategiska agendan och leder till effektivare resursanvändning i alla led, vilket också genomsyrar Plan Bs alla tjänsteområden. I år trädde krav på klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Som BIM-samordnare kan vi stötta och förenkla arbetet. Som experter på informationsbygget kan vi hjälpa till att kravställa, kontrollera och rapportera klimatdata direkt från modeller, databaser och handlingar. Se om du känner igen dig i de vanliga utmaningar som omnämns och se vilka lösningar som finns för en Hållbar samhallsbyggnadssektor

Effektivisering

Struktur i informations-hanteringen är viktig grund för att sedan kunna starta en mer omdanande digital resa. I projekt, som är första steget för att komma igång med datadriven verksamhet hjälper vi er att bygga det digitala projektet och visar vägen mot tryggare projekt. För en effektiv BIM-/CAD-samordning handlar det exempelvis om att ta fram en bra kravspec, rutiner och tydlig ansvarsfördelning samt att följa upp kravuppfyllelse inklusive modellsamordning. Läs om hur vi genom att digitalisera och effektivisera olika processer kan hjälpa er driva Tryggare Projekt.

Nya värden och affärsmodeller

Se till att väga konsekvenser om ni som företag gör en innovationssatsning, inklusive krav på investeringar och tålamod, mot konsekvenser om ni INTE gör någon satsning. Risken är uppenbar, men kommer ofta smygande, genom svikande kundunderlag, minskande marknad, sämre möjligheter att rekrytera rätt medarbetare, uppsägningar och omställning under krisflagg. Vill ni i stället försöka operera under progressiv, positiv flagg kan vi på Plan B bidra på flera olika sätt. Välkommen att läsa mer om vårt erbjudande kring ökad innovationsförmåga.

Uppkopplade digitala tvillingar

De nya verktygen bygger på generativ design, så kallad intelligent automation. Den digitala modellen knyter samman olika typer av viktig information så att ni kan studera och analysera helheten och fatta snabbare och bättre beslut i det dagliga arbetet. Den digitala tekniken och de analoga människorna är lika viktiga komponenter i arbetet med att möta framtidens krav på vår byggda miljö. Läs vidare hur vi kan bidra till att förenkla omställningen till det digitala arbetssättet under Digital Transformation.

Avslutningsvis vill vi betona att allt inte går att boxa in i steg eller modeller. Det finns en rad hybridlösningar att ta till som också genererar en rörelse i rätt riktning. Det kan handla om rutinuppgifter med intelligent automation eller anpassningar och kvalificerad rådgivning ad hoc.

Vill du diskutera möjligheter?

Vårt angreppssätt vid implementering av ny teknik och arbetssätt är att testa stegvis, i liten skala. Det som lyckas kan vi hjälpas åt att växla upp. Kontakta oss för att prata mer om din verksamhets utgångsläge och digitala resa!

Ett lämpligt första steg är ofta att skapa samsyn i organisationen för att säkerställa maximal effektinhämtning under en förändringsresa. Läs mer om förändringsledning.

[1] Anon. (2020): The next normal in construction. How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem. McKinsey & Co, June 2020.