Skip to main content

Plan Bs strån till branschens stack

Göteborg, 15 februari 2022

Håkan Norberg om arbetet inom Smart Built Environment

Vi bad Håkan Norberg, verksamhetsutvecklingsansvarig på Plan B, berätta om arbetet inom Smart Built Environment, ett av totalt 17 strategiska program inom ramen för Strategiska innovationsområden. Bakom satsningen står Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med målet att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Varför är just samhällsbyggnad ett prioriterat område, Håkan? Är vi inte relativt sett långt framme i Sverige redan?

Håkan Norberg

– Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är samtidigt väldigt fragmenterad. Många aktörer med osynkade processer leder till brister och barriärer som kostar tid och pengar, men framför allt påverkar miljön negativt i ett livscykelperspektiv. Vi behöver lära oss bygga billigare, snabbare och mer hållbart. Här är digitaliseringen vårt viktigaste verktyg, liksom att vi måste lära oss samverka bättre – alla olika inblandade aktörer sinsemellan. Det är det som Innovationsprogrammet strävar efter; att ta ett samlat grepp för att katalysera spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Varför är ni med, från Plan Bs sida?

– Plan Bs mission är att utveckla ett mer hållbart, klimatsmart och inkluderande samhälle. Vi vill ’walk the talk’ och dela med oss av kunskap och insikter vi samlat på oss genom åren. Därför är det en ynnest att få vara med och bidra i ett sammanhang som Smart Built Environment. Hela branschen är i princip avhängig av programmets välgång.

Inom vilka teman har du och Cristina bidragit?

– Vi har jobbat i ett stort strategiskt projekt inom temat Informationsstruktur; Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation. Dessförinnan var jag även med och bidrog i en förstudie kring Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen.

Båda projekten har resulterat i tydliga nulägesbeskrivningar och förslag på fortsatt arbete. Vi har fått en samsyn på vad som behöver göras och förankring samt hur detta ska prioriteras avseende standardisering av samhällsbyggnadsinformation.

Plan B har även genom Rogier Jongeling varit del i framtagningen av Nationella Riktlinjer.

Något du är särskilt nöjd med att ni åstadkommit hittills inom Smart Built Environment?

– Programmet är den enskilt största satsningen som gjorts på samhällsbyggande. Det är en långsiktig satsning som startade 2016 och är tänkt pågå i upp till tolv år. Jag är glad över att ha fått möjlighet att vara med och sätta agendan för standardiseringsstrategin. Det kändes exempelvis bra att få fram det ramverk, ett av projektresultaten, som gör att identifieringen av behovet inför varje strategiperiod görs på samma sätt, oavsett vilka som utför identifieringen.

Vad blir nästa steg?

– Resultatet lämnades över till Samhällsbyggandets Regelforum som precis föreslagit att fem av dessa projekt ska genomföras som två strategiska projekt inom Smart Built Environment, d.v.s. Tillämpningsanvisningar för BIM (projekt 4, 5 & 6) och Tillämpningsanvisningar GIS (projekt 1 & 2).

Nu blir det spännande att se om och hur alla åtta projekt som identifierats inom ett antal åtgärdsområden får fortsatt stöd i kommande programperiod. De kategoriseras inom tre strategiska fokusområden: Tillämpningsanvisningar, Leveransspecifikationer samt Gemensam informationsstruktur. Projekt som rekommenderas syns i figuren nedan:

Smart Built Environment är på väg in i en ny programperiod, vars fokus utgör huvudämne för kommande workshop den 22 februari.

Här kan du ta del av rapporterna som Håkan refererade till ovan:

Nationell Standardiseringsstrategi (projektet slutrapporterade i juli 2021)
Slutrapport Förstudie Digitala Tvillingar I Samhällsbyggnadsprocessen (avslutat i mars 2021)
Slutrapport Nationella Riktlinjer. Riktlinjerna är också tillgängliga på www.nationella-riktlinjer.se