Skip to main content

En högre växel i vårt fokus på hållbarhet

Stockholm, 21 januari 2022

Intervju med Therese Wetterström, ny digitaliseringsledare på Plan B med fokus på hållbarhet

Hej Therese, du är vår allra första digitaliseringsledare inom hållbarhet! Vad innebär det?

– Det innebär att jag har hamnat på en förändringsbenägen och lösningsorienterad arbetsplats som tar sin mission på allvar. Plan B har sett ett behov hos sina kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete och vill nu även erbjuda tvärfunktionella tjänster med hållbar utveckling som mål och digitalisering som verktyg. Exempelvis kan användningen av VDC (Virtual Design and Construction) i projekt tillsammans med en välintegrerad IT-avdelning göra underverk för ett företags hållbarhetsarbete. Vi ser tydligast effekter där vi får möjlighet att fånga helheten och bidra till att korta avstånden mellan projektverksamhet och interna stödfunktioner hos våra kunder.

Kan du berätta kort om vad du har med dig, lite om dina erfarenheter och din professionella bakgrund?

– Mitt intresse för hållbarhetsfrågor grundar sig i en resa jag gjorde i Sydamerika. Där fick jag under olika vandringar möjlighet att samtala med människor vars landområden förstörs av exploatering och avskogning. Många tvingas på flykt, och i vissa fall tvingas flickor i familjerna in i prostitution för försörjning. Det var hjärtskärande och fick mig att vilja förstå mer, utbilda mig i frågorna och ta ansvar! Jag utbildade mig till miljövetare med fokus hållbar utveckling och inriktade mig senare på bygg- och fastighetssektorn. De senaste åren har jag varit på entreprenadsidan och arbetat med miljösamordning i projekt, centralt på regionnivå med implementering av processer och arbetssätt för Svanenlicens och kunders klimat- och miljökrav samt på övergripande nivå med klimat- och hållbarhetsrapportering.

Vad var det som lockade dig till Plan B?

– Allt! De erfarenheter jag har sen tidigare är att hållbarhetsarbete idag tyvärr till stor del handlar om att ”jaga rätt” på data och information för att sedan administrera den snarare än att resurserna läggs på utveckling och förbättring. Där vill jag bidra till att omvandla ett reaktivt arbetssätt till ett proaktivt. Plan B har som mission att utveckla ett mer hållbart, klimatsmart och inkluderande samhälle och med digitalisering som utgångspunkt finns de bästa förutsättningarna att göra just det!

Vad har de Globala målen inneburit för din yrkesroll?

– Globala målen konkretiserar vad hållbarhet innebär, vilket underlättar för organisationer i sin resa mot en hållbar omställning. Med en gemensam målbild skapas förutsättningar för nya samarbeten, innovationer och synergier uppstår – en förutsättning för att vi ska lyckas. ”Vi kan inte göra som vi alltid gjort, för då får vi alltid samma resultat”, som en klok människa en gång sa.

Var hamnar digitalisering i förhållande till de tre klassiska delarna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, enligt dig?

– I navet! Vi behöver accelerera arbetet med hållbarhetsfrågorna, vara snabbfotade och förändringsbenägna. Då måste vi kunna fatta kloka beslut snabbt där vi tar hänsyn till våra arbetsprocesser och vår materialhantering. Som jag ser det behövs digitaliseringen för att knyta ihop värdekedjan och för att tillgängliggöra rätt information i de beslutsprocesserna. Vi har helt enkelt inte tid att lägga fokus på icke-värdeskapande aktiviteter längre.

Som konsult och rådgivare har man ju främst en indirekt påverkansmöjlighet på uppdragsgivarnas hållbara utveckling. Hur tänker du att Plan B kan lyfta här?

Vi vill hjälpa folk att tänka långsiktigt, men att handla här och nu. Som objektiv part har vi ofta lättare för att ställa rätt frågor och synliggöra hinder i själva organisationen. Eftersom vi inte är låsta i kundens invanda mönster och beteenden kan vi ofta föreslå tekniska lösningar som kanske inte varit självklara sedan tidigare. Samtidigt frigörs resurser i organisationen att fokusera på hållbarhetsfrågor som faktiskt gör skillnad.

Vilka utmaningar ser du i din roll?

– Att få med alla på tåget. Utvecklingen går snabbt och för en organisation (eller individ för den delen) som ännu inte påbörjat sin digitala transformation kan det kännas överväldigande och lite skrämmande att lämna sin comfort zone. Då gäller det att hitta rätt mognadsgrad, med små steg i rätt riktning. Det viktiga är inte att göra allt på en gång utan att faktiskt göra något för att sedan accelerera arbetet.

Hur undviker man som en aktör, som inte kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete, att beskyllas för greenwashing eller scopewashing?

– Risken finns, om hållbarhetsfrågan bara drivs ”vid sidan av”, att bli beskylld för greenwashing. Alla bolag måste någon gång börja förhålla sig till de globala målen. Möjligen har man plitat ihop en klimatpolicy och uppdaterat uppförandekoden, men inte lyckats ta klivet vidare med implementering i sina affärsmodeller och uppföljning av sina krav. I själva verket tror jag att detta kommer att bli självreglerande, där bolag som inte växlar upp inte kommer att överleva framåt, medan de som driver utvecklingen står kvar som vinnare.

Med min erfarenhet menar jag att jag har hittat några av nycklarna för att lyckas integrera hållbarhetsarbetet bättre i verksamheten!

Om du blir utmanad av en kollega, önskar du helst att det blir i pingis eller dataspel?

– Varför inte en kombination? Jag har börjat utveckla mina skills i VR-Pingis och vinner nästan mot min sexåriga dotter!