Skip to main content

Innovationshubben skills får 3 miljoner för att öka takten på digital transformation inom svensk samhällsbyggnad

Pressmeddelande Stockholm, den 8 juni 2022

Den nybildade innovationshubben skills beviljas 3 miljoner kronor från ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken”, en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektdeltagarna ska med satsningen gemensamt hitta nya produkter, lösningar eller tjänster som med hjälp av digitaliseringens möjligheter bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

 

Skills är ett av 17 nya projekt och 9 nya innovationsidéer som beviljats medel i utlysningen som samlat uppgår till drygt 40 miljoner kronor, plus att projekten ska skjuta till minst 50 procent i medfinansiering. Projektet skills, som startar upp till hösten och pågår i cirka två år, ska bidra till en förnyad affärslogik i byggbranschen. Syftet är att testa i praktiken om en tvärdisciplinär innovationshubb kan accelerera en hållbar branschomställning, och att beskriva förutsättningarna för uppskalning. Två huvudsakliga resultat väntas; dels ett underlag för en nationell hubb, dels en prototyp från varje behovsägare på ny produkt, metod eller tjänst.

Behovsägare i projektet är Akademiska Hus, Hemsö Fastighets AB, Bjerking, WSP och PQ Projektledning, som alltså är fastighetsutvecklare, teknikkonsulter och projektledare. De samverkar med lärosätena Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola samt fyra möjliggörare med erfarenheter från process, kulturförflyttning, mjukvara och datadriven affärsinnovation. Projektets möjliggörare består av Yoin Technologies, LTU Business, Symetri och konsultbolaget Plan B, som också leder projektet.

”Mycket tyder på att digitalt driven innovation i ekosystem, alltså innovation tillsammans, är det kommande nya normala i vår sektor. Skills kommer att provtrycka ett sådant ekosystem, så att vi sen ska kunna accelerera och stegvis skala upp metoden till att gynna hela sektorn. Den resan ser jag och mina projektkollegor fram emot att få bidra till”, berättar Maria Tomt, projektledare från Plan B.

Tillsammans ska deltagarna arbeta problembaserat med konkreta case till enkla prototyper, och via dem utveckla sin förmåga och drivkraft att bryta invanda mönster. I förlängningen kan resultaten spilla över till fler aktörer, utanför projektet. De båda deltagande lärosätena ska dra slutsatser om projektets hypotes – att arbetssättet kan bli en ny best practice.

För mer information vänligen kontakta

Maria Tomt, projektledare på Plan B, maria.tomt@planbab.com, +46 +46 (10) 196 05 27 eller
Dan Engström, ansvarig för affärsområdet innovation på Plan B, dan.engstrom@planbab.com, +46 (0)726 01 68 38

Vill du veta mer?

Läs mer om hur vi på Plan B kan bidra på innovationsområdet: planbab.se/tjanster/vikten-av-okad-innovationsformaga/
Se vilka projekt som beviljats medel inom ramarna för Digitalt samhällsbyggande i praktiken: smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220526-beviljanden/