Skip to main content

Innovations-ekosystem bidrar till att utveckla fastighetssektorn

Stockholm, 8 december 2021

Färsk studie om innovationsekosystems framgångsfaktorer

Vilken betydelse har samverkan i innovationssystem för utvecklingen inom digitalisering i fastighetsförvaltning och vilka framgångsfaktorer och hinder finns för en effektiv samverkan?

Dessa frågor har studerats och sammanfattats i en färsk rapport av Christina Gustafsson, Anna Kadefors och Agnieszka Zalejska Jonsson från institutionen för Fastigheter och byggande vid KTH. Studien är en delrapport i projektet ”Digital adoption och värdeskapande i fastighetsförvaltning – ett systemperspektiv”, som finansierats av Smart Built Environment, och baseras på forskning om innovationsekosystem och innovation i samverkan.

Några av de viktigaste nätverken inom digitalisering med koppling till fastighetsförvaltning har kartlagts, både nyare samarbeten och sådana som har funnits länge. Aktörer, drivkrafter, syften, arbetsformer och finansiering har studerats, liksom deras utmaningar, utveckling över tid och relationer nätverken emellan.

Vad är ett innovationsekosystem?

Idag är innovation allt oftare något som sker i samarbete mellan företag, andra typer av organisationer och ibland även privatpersoner. I forskningen talar man ofta om ”öppen innovation” i betydelsen att samverkan inte behöver vara kontraktsbunden och att kunskap delas mer fritt mellan medverkande. Det finns olika typer av ekosystem för samarbeten. Begrepp som ofta används är företagsekosystem, kunskapsekosystem och innovationsekosystem.

Studerade nätverk/ekosystem

Alla de sju ekosystem som har studerats och bildat grundlag för studien har huvudfokus på samarbete mellan fastighetsföretag, är inriktade på utveckling och innovation inom fastighetsförvaltning och var aktiva under åren 2019–2020:

1. BIM Alliance Sweden
2. KTH Live-In Lab
3. REC RealEstateCore
4. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ och BoIT
5. Accessy
6. NIID – nätverket: innovation inom drift
7. Fastighetsdatalabbet

Nätverket NIID, där Plan B står för samordning och administration, består i dagsläget av sju fastighetsföretag. Plan B som intervjuades i studien berättar:

”Vi har velat ha en liten kärna av människor som är innovativa och har rätt mandat, dvs kan vara beslutsmässiga på mötena.”

Man har medvetet undvikit frågor som kan bli känsliga ur konkurrenshänseende och i stället valt att främja positiva, inspirerande utbyten och dela kunskap, risk, resurser samt resultat. NIID-nätverket är organiserat som ett slags innovationsråd och kommer att söka forskningsanslag från t.ex. Smart Built Environment och PiiA – Processindustrial IT and Automation. Något uppbromsade av pandemin har nätverket en tanke om att framöver involvera akademin i nätverket, liksom man har varit i kontakt med KTH Live-In Lab med flera för möjligt utbyte.

Sammanhang med långsiktighet avgörande

Det är ingen hemlighet att vi på Plan B anser att den här typen av arbete är väldigt betydelsefullt för att accelerera den digitala omvandlingen av den byggda miljön. Så pass angeläget att vi har valt att kraftsamla för ett affärsområde inom just Innovation.

Studien konstaterar att stabila aktörer och individer med gedigen kunskap om sektorns förutsättningar och behov plus ett långsiktigt intresse av att driva innovationsprocesser är centrala för ett välfungerande innovationssystem. Förutsättningar som Plan B byggt upp genom att sedan många åt delta aktivt i flera av nämnda nätverk, samt säkrat upp med Dan Engström i spetsen för affärsområdet Innovation. Samtidigt vill vi understryka att innovation är något som skapas tillsammans.

Fler lärdomar från rapporten

· Samverkan är viktigt i en sektor där utvecklingsresurserna inom företagen är små, särskilt inom ett område som digitalisering där utvecklingen går fort och den interna kunskapen är låg.

· Företag med större intern egen kompetens har lättare för att dra nytta av sin medverkan.

· Att etablera nätverk med andra fastighetsägare som inte upplevs som konkurrenter kan vara ett bra första steg om tradition av samverkan i utvecklingsarbete saknas.

· Långsiktighet, vad gäller både finansiering och enskilda individers engagemang, är viktigt.

· Kompetens att koordinera ett ekosystem är en framgångsfaktor för innovationsekosystem med större mognad och professionalisering, särskilt om en stor andel av medlemmarna inte har stark egen kompetens inom digitalisering och har svårt att själva identifiera behov och möjligheter för värdeskapande.

· Det är viktigt att förstå de enskilda ekosystemen i relation till hela branschen. Ekosystem bygger ofta på existerande relationer mellan långsiktiga aktörer, även om projekt drivs med finansiering från olika håll. Långsiktiga, större och väl kända aktörer och ekosystem säkrar kontinuitet i utvecklingen och kan lotsa nya aktörer rätt.

· Det är gynnsamt med balans mellan projektbaserad finansiering och ändamålsenligt långsiktigt stöd.

 

Vill du veta mer?

Här kan du ladda ner hela fallstudien om Innovationsekosystemen: https://lnkd.in/dEyANMZv

Vill du också öka din accelerationstakt?

Läs mer om möjligheterna till att framtidssäkra affären och arbeta mer hållbart via vår nya kraftsamling inom Innovation: planbab.se/vadvigor/effekter/innovation