Skip to main content

3Dmodell räddning när ritning och verklighet går isär 

Stockholm, 19 september 2023

Bildkredit: Patrick Fleming och Petronella Mill 

Stockholms Stadsbibliotek är ett landmärke inom 1900-talets arkitektur som för närvarande genomgår betydande renovering och underhåll. Ebab, som projektleder arbetet, vände sig till Plan B för att få hjälp med ett pålitligt ritningsunderlag i 3D baserat på schweizisk precisionsmätning.

Avsaknad av arkivplaner och förlorad kunskap om den nära 100 år gamla byggnadens underliggande struktur och konstruktion har skapat tydliga utmaningar när det gäller att renovera biblioteket och samtidigt bevara dess arkitektoniska arv.

En korrekt bild av hur det faktiskt ser ut

Involverade projektörer har även stött på patrull där ritningsunderlag som finns inte stämmer överens med verkligheten eller mellan olika discipliner. Ibland har ombyggnader gjorts utan att underlag har uppdaterats, vilket i senare skede skapar frustration när ritningar inte stämmer.

Exempel på hur olika slags ritningar skiljer sig åt

Bristfälliga ritningsunderlag ökar risken för att såväl tidplan som budget spricker, när exempelvis håltagning för fönster på en ritning inte finns på plats eller ett bjälklag ligger på en annan nivå och ledningar inte kan dras som planerat. När man dessutom har att göra med en kulturhistoriskt värdefull byggnad är det särskilt angeläget att gå varsamt fram.

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, som normalt tas fram av byggnadskonstruktören visar själva stommen med bärande bjälklag och väggelement. Arkitektens A-ritningar inkluderar allt rumsbildande där man även till exempel ska kunna se placeringen av bibliotekets bokhyllor. Därtill kommer ritningar för exempelvis el, VVS och landskap som måste skapas separat.

Från schweiziskt punktmoln till 3D-modell

Som tur var, bestämde sig ett schweiziskt forskarteam från den tekniska högskolan ETH i Zürich för några år sedan att ta igen förlorad kunskap om Stockholms stadsbiblioteks historiska konstruktion, akustik och belysning. Arbetet under ledning av Patrick H Fleming har även syftat till att beakta bibliotekets arkitektur och konstruktion i dess historiska sammanhang och miljö.

Teamets metod bestod av en mix av arkivstudier, 3D-laserskanning, markpenetrerande radar (GPR), akustisk testning och ljusmätningar. Mätningarna mynnade ut i en detaljerad 3D-punktmolnmodell av hela byggnaden som den ser ut idag. Arbetet gav bland annat insikter om bibliotekets ursprungliga konstruktion, liksom detaljer som användningen av paneler av komprimerad halm, som kan ses som en tidig motsvarighet till dagens platsgjutna lättbetong.

Plan B fick ta del av alla mätpunkter i ett punktmoln i ptx-format som vi kunde lägga in i Revit. Den enorma mängden data behövde först skalas ner innan Plan Bs Ylva Lemke i nästa skede kunde modellera upp underlaget i 3D utifrån punktmolnet. I månadsskiftet fördes Plan Bs 3D-modell över till projektportalen där den kommer att kunna underlätta samordningen och minimera risker under den fortsatta renoveringsprocessen.

Om upprustningen av Stockholms Stadsbibliotek 

Vid invigningen år 1928 kunde Stockholm stoltsera med en av Europas mest moderna och tillgängliga bibliotek. Byggnaden som ritades av Gunnar Asplund var det första biblioteket i Sverige att ha öppna bokhyllor, där låntagare själva fick välja och plocka bland böckerna.

Sedan 2020 pågår flera arbeten i och runt det anrika Stadsbiblioteket som varit i stort behov av renovering och modernisering. Ansvarig för upprustningen av biblioteket är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek. Ebab bistår fastighetskontoret och har fått i uppdrag att projektera och leda samarbetet. Ebabs roll består i att samordna alla projektörer i projektet. De har bland annat en antikvarisk sakkunnig samt en tillgänglighetskonsult till hjälp för att se till att anpassa byggnadens teknik och säkerhet efter dagens standard samtidigt som de kulturhistoriska värdena behålls.

Under 2020–2023 har arbetsinsatserna bestått i att säkerställa några av byggnadens funktioner, såsom nytt entréparti och tillgänglighetsanpassningar. Sedan 2022 totalrenoveras Basarlokalerna mot Sveavägen som ska vara klara till 2024. Nästa etapp, 2025–2027, innefattar mer omfattande teknisk upprustning och utveckling av biblioteksbyggnaden. Alla tekniska installationer för el, VVS och brand som har uppnått sin tekniska livslängd måste bytas ut. Då kommer byggnaden att behöva stängas. Eftersom det rör en av Stockholms mest besökta byggnader är det extra viktigt att projektet fortlöper smidigt och att tidplanen hålls.

Vill du veta mer om hur samordning av 3D-modellering bidrar till tryggare projekt?  

Läs vidare om nyttoeffekter med digital projektstyrning