Innerstadsdelen Hagastaden

Stadsplanering med BIM som bas

Kontakta oss

En ny stadsdel frodas

Bellman, som skrev sången ’Fjäriln vingad syns på Haga’ redan år 1791, skulle säkert gilla att det historiska ortsnamnet lever vidare i den innovativa och växande stadsdelen Hagastaden. Bellmans sång skildrar hur våren anländer till Haga, ett landskap med ängar, bäckar och skogar. Idag präglas området av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv, där Stockholms innerstad utvidgas, förtätas och knyts ihop med Solna.

Förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt med anläggning av gator och allmän platsmark, består projektets aktörer av ett 15-tal markanvisade byggherrar i Stockholm, Akademiska hus som utvecklar KI Campus, Locum som ansvarar för sjukhusområdet, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Solna stad som tillsammans med Stockholms stad tagit fram översiktsplanen för området, Stockholm Science City som vill attrahera mer life science till området samt Trafikverket som ansvarar för att tunnla in delar av E4/E20 samt bygga den nya Citybanan med de två nya stationerna Odenplan och City.

Mångfasetterad stadsutveckling

Sandra Krantz från oss på Plan B har medverkat i projektet i snart tre år som BIM-samordnare och är konsult hos Exploateringskontoret Hagastaden Stockholm Stad:

– Det är stort projekt med ett långt spann. Vi har flera olika skeden i gång samtidigt. Just nu befinner vi oss ungefär mitt i projektet som startades 2010 och ska stå klart 2030. Delar som är färdigbyggda, där relationshandlingar tas fram, samsas med nya delar där systemhandlingar håller på att tas fram.

Från Plan B är tre digitaliseringsexperter sysselsatta i projektet; en utvecklande BIM-samordnare och två BIM-samordnare.

– Utöver att driva kravställning och processer för att få fram alla samordningsmodeller i 3D, bistår vi BIM-samordnare även med att utbilda och stötta delprojektens projekteringsledare i frågor som berör digitalisering, vilket i stort handlar om att förbättra arbetsprocesser och se till att metoder för uppföljning finns. Det gör arbetet oerhört mångfasetterat och speciellt, förklarar Sandra.

Samordning över två decennier

Hagastaden byggs både över och under mark. Här finns en komplex värld som inkluderar tunnlarna vid motorvägarna E4/E20 och Värtabanan, ett stort system av balkar som husen vilar på, p-hus, markförstärkningar, källare, fjärrvärme- och vattenledningar, sopsug, el och utfyllnadsmaterial, skelettjord, bärlager och ytskikt som gångplattor eller asfalt. Allt detta är inritat tredimensionellt, vilket innebär att man enkelt kan se hur nytt passar in i befintligt när man exempelvis ska anlägga en ny gata eller ny del av parken.

Bilden med ett utsnitt från Hagastadens 3D-modell visar hela området i genomskärning. I modellen finns olika vyer och olika delar kan aktiveras eller släckas ned, som till exempel ledningar eller betongtunnlar. Färgerna indikerar olika saker. Genom att hela modellen kan vändas och vridas på och även innehåller planerade delar som ännu inte har byggts, kan fel upptäckas och rättas till innan byggstart, vilket sparar både tid och pengar. Det blir extra viktigt när allt utvecklas och ständigt förändras över en tjugoårsperiod.

Projektörer från olika teknikslag kan sitta tillsammans och se på hur olika fackområden möter varandra. Som BIM-samordnare kan vi hjälpa dem att se om något inte stämmer, krockar eller kanske hamnar på fel höjd. Denna samordning hade i princip varit omöjligt utan en fungerande 3D-modell.

Länkar för dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

Roligt att se en hel stadsdel ta form, från endast vara vägar och järnvägar till en livfullt stadsmiljö med mer grönska än det var innan projektet startade.

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC