Campus Albano

Ett projekt präglat av innovation

Kontakta oss

Ett vetenskapligt nav

Campus Albano omfattar i sin första etapp ca 65 000 kvadratmeter utbildningslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder, samt lokaler för kommersiell service. Området uppförs mittemellan Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och KTH och skapar en yta där universiteten kan samverka med varandra och sin omgivning.

Hela området ramas in av nationalstadspark och känsliga miljöområden och utöver att jobba i framkant med digitala arbetssätt så har hållbarhet har varit ett stort fokus i projektet. Det är mycket glädjande för oss att projektet nådde sitt mål att certifieras enligt Citylab! Citylabcertifieringen omfattar hela stadsutvecklingsprojekt till skillnad från andra hållbarhetscertifieringar som avser enskilda byggnader.

Första inflyttning i universitetslokalerna sker under 2020 och området väntas stå helt klart under 2023.

På https://campusalbano.se/ går det att se hur campuset ska se ut när det är färdigt. Hemsidan är framtagen av Plan B tillsammans med Wec360 och använder projektets IFC-modeller för att visualisera området och kommunicera information till allmänheten på ett lättförståeligt och roligt sätt.

Plan B:s uppdrag i projektet har varit omfattande och utvecklande. De största och roligaste utmaningarna har varit samordningen över projektgränser i en helt ny stadsdel som växer fram och att definiera och utveckla digital projektledning i praktiken. Dels att utveckla processer och nyttja avancerade verktyg men även att använda den producerade datan från dessa för att dra djupare slutsatser.

Digital projektstyrning

Plan B har jobbat med både Akademiska Hus och Svenska Bostäder sedan programhandling 2015 och har under projektens gång deltagit som strateger för digitala arbetssätt, projekteringsledare, digitaliseringsledare och BIM-samordnare inom såväl bostäder och utbildningslokaler som exploatering och finplanering.

Vi har varit med och utvecklat och drivit digitala processer och arbetssätt för att styra projekten. Bland annat var det här första gången som vi använde oss av en projektportal vilket är något som vi nu använder i många av våra projekt. På https://www.albanobim.se/ samlades projektets övergripande kommunikation, kravställning och supportfunktioner på ett sammanlänkat och smidigt sätt utan behov av att skapa PDF-exporter som utdateras efter hand och som refererar till andra dokument som är mer eller mindre svårfunna för alla användare i projektet.

För att undvika fragmentarisk kommunikation i projektdeltagares olika mailboxar och utspritt i olika mötesprotokoll så hanterades projektets skriftliga kommunikation uteslutande i ett och samma sök- och filtrerbara verktyg. Mötesprotokoll, risker, avvikelser, projekteringsärenden, och fråga/svar – allt samlades på samma plats med definierade metadatafält vilket även möjliggör uppföljning och analyser i realtid. BEAst granskningsstandard anammades tidigt och användes dels för granskning av ritningar men översattes även till projektets kommunikationsplattform för att hantera granskningskommentarer av 3D-modeller.

Informationsleveranser av objektmodeller styrdes genom att använda LOD och leveransspecifikationer. Arbetet uppmärksammades och togs upp som en fallstudie i EU BIM Taskgroups handbok för strategisk implementering av BIM.

Inom ramen för exploatering och finplanering jobbade vi med samordning av projekteringsunderlag samt var med och tog fram 3D-modeller av markkvalitet som underlag för maskinstyrning.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om projektet!

Relaterade områden

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC