Tvärbanan

Ett av Region Stockholms infrastrukturprojekt

Kontakta oss
Region Stockholms pågående projekt inom kollektivtrafiken.

Klimatsmarta transportslag prioriteras

När Stockholmsregionen planerar för framtiden prioriteras de klimatsmarta transportslagen. Det innebär att man gynnar gående, cyklister och kollektivtrafik. I målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, står det att gång-, cykel- och kollektivtrafik stå för minst 70 procent av alla resor inom länet år 2030.

Enligt länstransportplanen ska nya vägar och spår bättre länka samman olika regionala stadskärnor med särskild utvecklingspotential. En av dessa är Tvärbanans gren mot Kista, som blir en katalysator i och med att den passerar genom den i RUFS 2050 utpekade regionala stadskärnan ”Kista-Sollentuna-Häggvik”.

Åtta kilometer genom tre kommuner

Tvärbanan från norra Ulvsunda till Helenelund (röd linje på den grå kartan), är åtta kilometer lång med tio nya hållplatser. Spåren passerar genom tre olika kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Med Tvärbanans utökade pendlingsmöjligheter förväntas en stor tillväxt av nya arbetsplatser och bostäder längs med sträckan. Utbyggnaden sker etappvis med tre olika trafikstarter, förberedande arbeten och totalentreprenad.

Delar av nya Tvärbanan har redan tagits i drift vid Bromma flygplats och Ulvsunda. Sträckan till Ursviks torg beräknas vara klar 2024 och sträckan till Helenelund beräknas vara klar 2025.

Plan B har varit delaktiga i projektet ända från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och är fortsatt aktiva.

Flerdimensionell datasamordning

Stora infrastruktur- och byggnadsprojekt fordrar löpande samordning av byggnadsinformation och digital projekthantering. Eftersom informationsmodeller består av både det som redan finns och det som ännu inte har byggts, kan problem upptäckas och åtgärdas innan byggstart, vilket sparar både tid och pengar. Det blir extra viktigt under en projektperiod som löper över flera år och förutsättningarna hela tiden förändras.

I projektet Tvärbanan Kistagrenen har vi haft flera olika roller på vägen utifrån projektets behov i olika faser. Överlag har vi jobbat i nära dialog med uppdragsledarna och bland annat ansvarat för modellsamordningsmöten. Därutöver har vi hållit i workshops kring tidplaner och digitala arbetssätt. I projektet har vi implementerat och utvecklat strategier och nya digitala arbetsformer, till exempel implementering av Jira för ärendehantering och Bluebeam för digital granskning. I arbetet har även ansvar för kvalitet- och informationskontroll samt dokumenthantering och leveranser ingått, liksom att ta fram diverse CAD-underlag.

Det ska vara enkelt att göra rätt

En viktig framgångsfaktor som vi på Plan B har identifierat i stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt är förmågan att identifiera rätt behov, och därigenom säkerställa att implementering och rutiner kopplade till dess arbetssätt hanteras strukturerat och upplevs enkelt för projektdeltagarna att följa och nyttja.

Projektörer från olika teknikslag behöver ofta stöd i att se på hur olika fackområden möter varandra. Tvärbanan-projektet innehåller flera olika teknikområden; Mark/gata, Signal, Kanalisation, Ledningssamordning, Bana/spår med flera samt teknikbyggnader och likriktarstationer. Som BIM-samordnare samlar vi dem, sitter ner tillsammans och hjälper varandra att tolka och reda ut om något inte stämmer eller krockar.

Synergieffekter från flera regionala infrastrukturprojekt

Parallellt med Tvärbanans Kistagren har Plan B flera digitaliseringsledare involverade i en rad närliggande infrastrukturprojekt, till exempel Hagastaden, Sickla stationshus och Veddesta Barkarbystaden.

Det skapar synergier mellan pågående infrastrukturprojekt med samma programledare, som gör att de involverade får fler nyttoeffekter från erfarenheter och kunskapsutbyten. Vår roll går ut på att effektivisera och kvalitetssäkra projekten genom att stötta projekteringsledningen och projektörerna i allehanda modellerings- och digitaliseringsfrågor. Datadriven projektstyrning kombinerad med BIM och VDC ger sammanfattningsvis tryggare projekt.

Kartvyn från Region Stockholm visar Tvärbanans sträckning från Norra Ulvsunda, via Bromma flygplats och Kista, till Helenelund.
Pontus Espling

Vill du veta mer?

”Digital projektstyrning med stöd av VDC och BIM är en av Plan B:s absoluta spjutspetsar, som vi fått tillfälle att vässa ytterligare under vårt långa samarbete med Region Stockholm. Vår målsättning är alltid att optimera projektnyttan och göra arbetet enkelt för behovsägarna, för att vara branschens ledande innovatör på området.”

Pontus Espling, Teamlead Stockholm

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC